Disclaimer

MKE Groep BV met KvK-nummer 71094237 ( “MKE Groep” ), wil je hartelijk welkom heten op mke-groep.nl ( “website” ). Door onze website te gebruiken stem je met deze disclaimer in. MKE Groep kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat jij daarover bericht ontvangt.

MKE Groep streeft ernaar de website mke-groep.nl zo eenvoudig en gebruiksvriendelijk mogelijk te houden. De website is dan ook voortdurend in ontwikkeling. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

Vragen, opmerkingen of suggesties over de inhoud van de website continu.nl kunt u via contact@mke-groep.nl aan ons kenbaar maken. Ook als u meent dat de website niet volledig is of fouten bevat horen wij dit graag van u. De informatie op deze website wordt (vrijwel) dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

MKE Groep kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. MKE Groep sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. MKE Groep is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website verkregen is.

E-mail:

De informatie in de e-mail berichten van MKE-Groep is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Wanneer u een e-mail bericht van MKE Groep per abuis ontvangt, gelieve onmiddellijk contact op te nemen met de afzender per kerende e-mail. Wij verzoeken u dit e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken. MKE Groep aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige danwel ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail bericht, noch voor door haar daarbij overgebrachte virussen.

Als je een klacht hebt, dan horen we dat graag. Stuur je klacht over de inhoud naar contact@mke-groep.nl.

Je mag onze website gebruiken, maar je kunt geen aanspraak maken op onze Intellectuele Eigendomsrechten of die van onze licentiegevers en die van de gebruikers van onze website. MKE Groep behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van onze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kan je altijd via contact@mke-groep.nl aan ons vragen.